top of page

Algemene Voorwaarden

Duru praktijk voor acupunctuur en natuurgeneeskunde

VERTROUWELIJKHEID

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de patiënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als acupuncturist hou ik een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Ik heb een geheimhoudingsplicht ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de patiënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de patiënt specifiek toestemming dient te verlenen (ik verstrek zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN/CONSULT

Als acupuncturist ben ik verplicht in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan u (de patiënt) te verstrekken. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan mij te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens bij aanvang van het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. uitsluitend

 

De acupuncturist mag zonder toestemming van de patiënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige patiënt en/of een patiënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De acupuncturist verplicht zich de patiënt correct te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

KOSTEN

De kosten van een behandeling staan op de website van Duru Praktijk voor acupunctuur en natuurgeneeskunde vermeld. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten. Eventuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult. Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor patiënt, dan wel op verzoek van de patiënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist worden kosten per verslag in rekening gebracht. Toekomstige aanpassingen van de tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website.

BETALING

De factuur wordt aan de patiënt per email toegestuurd. Hierdoor kan patiënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van de afgesloten aanvullende ziektekostenverzekering gemakkelijk digitaal bij de zorgverzekeraar indienen. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin of à contant. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

ANNULERING

Bij verhindering zal patiënt minimaal 48 uur (twee werkdagen) van tevoren afzeggen (door een melding via de whats app, dan wel het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

VERGOEDING VAN HET CONSULT

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Acupunctuur en doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. De consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Patiënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn / haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar. De behandelingen die in het beroepsprofiel van de NVA passen en beschreven worden, kunnen worden gedeclareerd als behandeling acupunctuur.

BEREIKBAARHEID

Ik werk uitsluitend op afspraak. Als ik door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal ik dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. Als ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat ben zelf consulten uit te voeren, wordt een collega acupuncturist ingeschakeld. U heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor klachten over de behandeling kan u zich voor het klachtrecht wenden tot het college van toezicht van de NVA. Dit college behandelt klachten alleen indien ze schriftelijk zijn ingediend. Ook kunt u zich wenden tot de stichting zorggeschil.

Zie hieronder de link voor beide organisaties.

http://www.zorggeschil.nl/

https://www.acupunctuur.nl/

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van patiënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

Ik heb een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de NVA.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de patiënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.

bottom of page